Ta strona używa cookies w celu poprawnego jej funkcjonowania oraz analizy statystyk. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Pamiętaj, że zawsze możesz te ustawienia zmienić, wyłączając obsługę cookies w swojej przeglądarce.
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Serwisy:

REGULAMINREGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.forumfirm.pl, www.sklep.meblarstwo.eu

      1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez grupa iPortale.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.sklep.forumfirm.pl, www.sklep.meblarstwo.eu (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 

§ 1 Definicje


      1. Adres Sprzedawcy wystawiającego do sprzedaży swoje produkty za pośrednictwen platformy sprzedażowej portali - oznacza miejsce (adres siedziby każdej firmy (Przedsiębiorcy) sprzedającej swoje produkty za pośrednictwem serwisu sklep.forumfirm.pl, sklep.meblarstwo.eu jest umieszczony w karcie wystawionego produktu), w którym Użytkownik może dokonać odbioru osobistego zakupionego Towaru w przypadku kiedy sprzedawca określa taką możliwość.
      2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi (kupującemu) przez Sprzedawcę (firmę sprzedającą swoje produkty w serwisie), za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
      3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca (firma sprzedająca swoje produkty za pośrednictwem naszego serwisu) w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
      4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
      5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
      6. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
      7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.
      8. Produkt - oznacza ogłoszenie sprzedaży Towaru, zamieszczone przez Sprzedawcę (firmę posiadającą konto w serwisie) i prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu.
      9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
      10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
      11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
      12. Sprzedawca - oznacza Użytkownika będącego Przedsiębiorcą posiadającego Konto Użytkownika, który prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Serwisu Internetowego forumfirm.pl, www.meblarstwo.eu.
      13. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.forumfirm.pl, www.meblarstwo.eu.
      14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
      15. Usługodawca - oznacza iPortale.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-065), ul. Wilcza 2, NIP: 782 28 17 593, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu; e-mail: sklep@forumfirm.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego (platformy sprzedażowej).
      16. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

      1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
      2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
      3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
      4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
      5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
      6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
      7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
      8. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą, przedmiotem których są Towary prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca zapewnia jedynie możliwość prezentacji Ogłoszeń na stronach Serwisu Internetowego oraz pośredniczy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą w zakresie płatności, zgodnie z §5 ust. 7.

§ 3 Rejestracja

      1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
      2. Użytkownik może dokonać Rejestracji wybierając jedną z dwóch możliwości:
      a) Rejestracja za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu;
      b) Rejestracja za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu z konsultantem serwisu.
      3. W celu Rejestracji określonej w §3 ust. 2 lit. a, Użytkownik (tylko firma) powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji określonej w §3 ust. 2 lit. a Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
          
      4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
      5. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych firmy Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.
      6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych firmy w celach marketingowych, nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
      7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

§ 4 Usługi

     1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu następujące usługi nieodpłatne:
     a) Formularz kontaktowy,
     b) Prowadzenie Konta Użytkownika;
     c) Skrzynka poczty;
     d) Zamieszczenie Treści;
     2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
     3.Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
     4.Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, która świadczona jest na czas nieokreślony, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §3 Regulaminu.
     5.Użytkownik który dokonał rejestracji może usunąć Konto Użytkownika zgłaszając Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 Dni roboczych.
     6. Usługa Skrzynka poczty polega na wysłaniu za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu wiadomości elektronicznej do innego Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do wskazanego Użytkownika poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.  
     7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hackerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Zasady zawierania umów sprzedaży

     1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom zawieranie ze Sprzedawcami (firmami sprzedającymi swoje produkty za pośrednictwem serwisu) umów sprzedaży, których przedmiotem są Towary prezentowane w Ogłoszeniach.
     2. Użytkownik może składać zamówienia na Towary będące przedmiotem Ogłoszeń przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
     3. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „KUPUJĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar natomiast cenę za dostawę orazj jesj sposób ustala indywidualnie ze Sprzedawcą, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
     4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres elektroniczny podany podczas Rejestracji. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży Towaru pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą.
     5. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika powiększona o ustalone koszty dostawy.
     6. Użytkownik może wybrać formę płatności za zamówione Towary spośród form przedstawionych przez Sprzedawcę, w zależności od udostępnienia konkretnych form płatności przez Sprzedawcę:
     a) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w Biurze Sprzedawcy (Sprzedawca przed złożeniem przez Użytkownika zamówienia każdorazowo poda adres Biura Sprzedawcy);
     b) gotówką za pobraniem - płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy;
     c)  przelew bankowy

§ 6 Reklamacje

     1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji (reklamacje dotyczące sprzedawanych towarów przez Sprzdawcę należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy). Sprzedawca towaru korzystający z usług portalu i sklepu internetowego jest jedyną stroną odpowiadającą za reklamacje.

§ 7 Odstąpienie od umowy

     1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną z firmą Sprzedającą towary za pośrednictwem platformy handlowej sklep.forumfirm.pl, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny (informację o zamierze odstapienia od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy towaru).
     2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
     3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie trzeba złożyć w formie pisemnej i wysłać na adres Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
     4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

§ 8 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści.

     1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
     2. Użytkownik oświadcza, że:
     a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
     b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
     3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
     a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
     b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
     4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu.
     5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
     a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
     b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
     c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
     d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
     e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
     6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
     7. Użytkownik udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej na wykorzystanie zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:
     a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
     b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
     c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w §8 ust. 7 lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

     1.W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
     2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

 § 10 Ochrona danych osobowych

     1. Administratorem danych firm Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
     2. Usługodawca przetwarza dane firmowe Użytkowników Przedsiębiorców) w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
     3. Zbiór danych firm (Przedsiębiorców) przekazanych Usługodawcy publikowany jest w wyszukiwarce firm portalu.
     4. Dane firmowe (Przedsiębiorców) przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
     5. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane firmowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
     6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych firmowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych firmowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
     7. Usługodawca chroni przekazane mu dane firmowe (Przedsiębiorców) oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Usługodawca nie gromadzi i nie przechowuje danych osobowych osób prywatnych.


 § 11 Rozwiązanie umowy

     1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
     2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
     3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

     1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej usług świadczonych przez serwis, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
     2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
     3. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

      4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w dniu od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje  W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §11.
     5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.© forumfirm.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone ! Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Informacje o Cookies.